Daddyev dnevnik

FAQ
001 // 002 // 003 // 004 // 005 // 006 // 007 // 008 // 009 // 010 // 011 // 012 // 013 // 014 // 015 // 016

Idi desnoIdi lijevo
15.1.2003 • 16.1.2003 • 19.1.2003 • 21.1.2003 • 25.1.2003 • 27.1.2003 • 29.1.2003 • 31.1.2003 • 1.2.2003 • 2.2.2003 • 3.2.2003 • 4.2.2003 • 6.2.2003 • 7.2.2003 • 8.2.2003 • 10.2.2003 • 11.2.2003 • 12.2.2003 • 13.2.2003 • 14.2.2003 • 15.2.2003 • 16.2.2003 • 17.2.2003 • 18.2.2003 • 19.2.2003 • 20.2.2003 • 21.2.2003 • 22.2.2003 • 23.2.2003 • 24.2.2003 • 25.2.2003 • 28.2.2003 • 2.3.2003 • 2.3.2003 • 3.3.2003 • 4.3.2003 • 6.3.2003 • 7.3.2003 • 10.3.2003 • 11.3.2003 • 12.3.2003 • 13.3.2003 • 14.3.2003 • 15.3.2003 • 19.3.2003 • 20.3.2003 • 24.3.2003 • 25.3.2003 • 26.3.2003 • 28.3.2003 • 30.3.2003 • 1.4.2003 • 3.4.2003 • 4.4.2003 • 5.4.2003 • 6.4.2003 • 8.4.2003 • 9.4.2003 • 11.4.2003 • 12.4.2003 • 14.4.2003 • 15.4.2003 • 17.4.2003 • 18.4.2003 • 19.4.2003 • 20.4.2003 • 21.4.2003 • 22.4.2003 • 24.4.2003 • 25.4.2003 • 28.4.2003 • 29.4.2003 • 30.4.2003 • 1.5.2003 • 3.5.2003 • 4.5.2003 • 5.5.2003 • 6.5.2003 • 7.5.2003 • 8.5.2003 • 10.5.2003 • 11.5.2003 • 12.5.2003 • 13.5.2003 • 17.5.2003 • 20.5.2003 • 27.5.2003 • 5.6.2003 • 10.6.2003 • 21.6.2003 • 8.7.2003 • 9.7.2003 • 11.7.2003 • 12.7.2003 • 18.7.2003 • 26.7.2003 • 5.8.2003 • 8.8.2003 • 13.8.2003 • 16.8.2003 • 1.9.2003 • 4.9.2003 • 8.9.2003 • 9.9.2003 • 12.9.2003 • 14.9.2003 • 22.9.2003 • 24.9.2003 • 5.10.2003 • 12.10.2003 • 15.10.2003 • 19.10.2003 • 25.10.2003 • 26.10.2003 • 29.10.2003 • 1.11.2003 • 6.11.2003 • 11.11.2003 • 11.11.2003 • 13.11.2003 • 17.11.2003 • 19.11.2003 • 22.11.2003 • 25.11.2003 • 27.11.2003 • 30.11.2003 • 2.12.2003 • 3.12.2003 • 7.12.2003 • 9.12.2003 • 10.12.2003 • 14.12.2003 • 23.12.2003 • 25.12.2003 • 27.12.2003 • 29.12.2003 • 30.12.2003

02.03.2003  

elita (seve, najebala si)

Broj:                        95/03.

  Zagreb,        25.02.2003.

 

                                   

                                                                                                                                                                                               Poštovana gospodo!

 

Kako bi profesionalnu samostalnu umjetničku djelatnost obavljali u skladu s odredbama Zakona, želimo Vas izvijestiti da je u pojedinim segmentima od 01. siječnja 2003. godine, došlo do izmjene propisa vezanih za obavljanje Vaše djelatnosti, kako slijedi:

 

 

1.       ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA

 

Zakon je objavljen u « Narodnim novinama » br. 147/02., a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Zakonom su uređeni: vrste doprinosa, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, osnovica, stopa za obračun doprinosa, način utvrđivanja obveze, rokovi za uplatu te druga pitanja vezana uz plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja.

 

 

         ODREDBE  ZAKONA  VEZANE ZA SAMOSTALNE UMJETNIKE

 

      1.1  Vrste doprinosa:

a)    doprinos za mirovinsko osiguranje                                                   20,00   %

 

b)    doprinos za zdravstveno osiguranje                                                 15,00   %

 

c)    poseban doprinos za prava u slučaju

ozljede na radu i profesionalne bolesti                                         0,50   %

                                                                      

      Napomena:

Samostalni umjetnici (temeljem odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju) nemaju naknadu zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti  prva 42 dana bolovanja. Pravo na naknadu plaće teče tek od 43. dana bolovanja  u 100% iznosu od osnovice osiguranja. Za vrijeme ozljede na radu ili profesionalne bolesti, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje samostalnim umjetnicima pokriva samo troškove liječenja.

 

       1.2 Obveznik  doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa:

      

Po prvi puta Zakonom je regulirano da je Republika Hrvatska obveznik plaćanja doprinosa za osiguranika samostalnog umjetnika.

 

       1.3 Tko je samostalni umjetnik?

 

Samostalni umjetnik je fizička osoba kojoj je to svojstvo utvrđeno Zakonom o pravima samostalnih   umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

 

       1.4 Koja  je osnovica za uplatu doprinosa samostalnih umjetnika?

 

Od 1. sječnja 2003. godine, doprinosi se uplaćuju na najnižu osnovicu osiguranja.

Najniža osnovica osiguranja je umnožak  prosječne plaće i koeficijenta 0,35%.

 

 

Prosječna plaća je prosječan iznos mjesečne plaće isplaćene u RH u razdoblju siječanj - kolovoz prethodne godine, a koju objavljuje Državni zavod za statistiku.

 

Najniža osnovica za 2003. godinu iznosi  bruto 1.858,50 kn.

 

  

 

         Na koju osnovicu su uplaćivani doprinosi za samostalne umjetnike do 31.12.2002. godine?

 

Do 31.12. 2002.godine, doprinosi za samostalne umjetnike uplaćivani su na osnovicu osiguranja:

-          za mirovinsko i invalidsko osiguranje  na osnovicu od                            5.739,00 kn,

-          za zdravstveno osiguranje  na osnovicu od                                  5.099,60  kn.

    

          Koje su posljedice uplate doprinosa za samostalne umjetnike na najnižu osnovicu osiguranja?

 

Uplatom doprinosa na najnižu mjesečnu osnovicu osiguranja umanjuje se iznos uplata u mirovinski i zdravstveni  fond, što automatizmom umanjuje samostalnim umjetnicima buduće mirovine i naknade zbog bolovanja.

 

Može li samostalni umjetnik  izabrati višu osnovicu za obračunavanje doprinosa?     

 

Samostalni umjetnik može  izabrati višu osnovicu za obračunavanje doprinosa.

 

Na koji način se odabire viša osnovica za obračun doprinosa?

 

Zahtjev za izbor više osnovice osiguranja podnosi se Poreznoj upravi prema mjestu prebivališta samostalnog  umjetnika. Obveza obračunavanja doprinosa  na izabranu višu osnovicu osiguranja nastaje od prvoga dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva, a prestaje posljednjega dana mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za prestanak obračunavanja doprinosa prema višoj osnovici osiguranja. Obzirom na činjenicu da Porezne uprave još uvijek nisu uskladile preustroj svojih službi, a prema naputku ministarstva financija, Zahtjev za izbor više osnovice osiguranja , za sada se može podignuti i podnosi se u 2 primjerka  u:

 

                                                                                              Zavodu za mirovinsko osiguranje, ili u

                                              Zavodu za zdravstveno osiguranje .

 

                                                Uz informacije dostavljamo Vam i Zahtjev.

 

 Tko je obveznik uplate doprinosa na izabranu višu osnovicu osiguranja?

 

Samostalni umjetnik koji odabere višu osnovicu osiguranja, doprinose obračunate na razliku između najniže osnovice osiguranja i odabrane više osnovice osiguranja uplaćuje sam.

 

     1.5 Koji su primici  izuzeti od doprinosa za obvezna osiguranja?

 

Od doprinosa za obvezna osiguranja izuzet je svaki primitak od samostalne djelatnosti koji ima svojstvo autorskog  i  umjetničkog djela, a što je regulirano odredbama Zakona o autorskom pravu i odredbama    Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

 

Navedena odredba se odnosi i na primitke od samostalne djelatnosti uz radni odnos i mirovinu  umjetnika.

 

        Pozitivne odredbe Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

 

   - obveznik uplate doprinosa je Republika Hrvatska,

   - primitak umjetnika od samostalne djelatnosti izuzet je od doprinosa za obvezna osiguranja,

   - definiran je pojam samostalnog umjetnika,

   - samostalni umjetnik, ukoliko je u financijskoj mogućnosti, može za obračun i uplatu doprinosa odabrati višu

     osnovicu.

 

       Najlošija odredba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

 

Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje uplaćuju se  na najnižu osnovicu osiguranja, koja za 2003. godinu,  iznosi  1.858,50 kn. 

 

      

       Što je HZSU učinila prije usvajanja konačnog prijedloga Zakona o doprinosima za obvezno siguranja ?

     

Potrebno je napomenuti da je predlagatelj Zakona bilo Ministarstvo financija RH.

Prijedlog Zakona rađen je nekoliko puta u nekoliko različitih verzija. U prvom prijedlogu bilo je predviđeno da primici umjetnika od samostalne djelatnosti budu dodatno opterećeni doprinosima za obvezno osiguranje (mirovinsko i zdravstveno osiguranje). U suradnji sa strukovnim umjetničkim udrugama RH, Upravni odbor HZSU-a održao je niz sjednica, na kojima je pokušao ukazati na posljedice opterećenja primitaka od samostalnih djelatnosti umjetnika s doprinosima za obvezna osiguranja. Obzirom na velike primjedbe na prijedlog Zakona, na sjednici Sabora Republike Hrvatske zaključeno je da Prijedlog Zakona kao takav treba uputiti predlagatelju na doradu. Dorađeni prijedlog Zakona od strane predlagatelja pretrpio je izmjene i dopune, s tim da su uvažene primjedbe umjetnika. Naime, primici umjetnika su izuzeti od dodatnog opterećenja,  ali je predlagatelj dopunio konačan prijedlog Zakona odredbom da se za samostalne umjetnike uplaćuju doprinosi iz sredstava proračuna RH  po najnižoj osnovici (1.858,50 kn). Ponovno se ukazalo na posljedice uplate doprinosa za samostalne umjetnike po najnižoj osnovici, uz inzistiranje da se doprinosi za samostalne umjetnike uplaćuju prema koeficijentu koji bi bio na razini dosadašnje osnovice osiguranja, tj. prema prosječnoj plaći u RH. Sabor RH usvojio je Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, kojim je regulirano da se doprinosi za samostalne umjetnike uplaćuju prema najnižoj osnovici osiguranja. Nije se uspjelo postići da visina osnovice osiguranja bude na razini iz prethodnih godina, što će imati za posljedicu manje mirovine samostalnih umjetnika, kao i manje naknade za vrijeme provedeno na bolovanju.

   

     Što samostalni umjetnici trebaju poduzeti kako bi se najniža osnovica osiguranja za uplatu doprinosa

povećala na razinu osnovice iz prethodnih godina, tj. u visini prosječne plaće u RH?

 

Na Izbornoj Skupštini HZSU-a, donesen je zaključak da samostalni umjetnici u suradnji sa svojom strukovnom umjetničkom udrugom potaknu rad svoje udruge s Koordinacijom udruga u kulturi, kako bi Ministarstvo kulture podnijelo zahtjev za promjenu najniže osnovice samostalnih umjetnika na razinu prosječne plaće u RH, kako je to bilo već više od pola stoljeća.

 

Izvješćujemo Vas da su na Skupštini imenovani članovi i zamjenici članova Upravnog odbora HZSU-a kako slijedi:

 

Red. br.

Područje umjetničkog stvaralaštva

članovi Upravnog odbora

zamjenici članova Upravnog odbora

1.

Filmsko

Tatjana Lacko

Slaven Zečević

2.

Glazbeno

Vladimir First

Vladimir Kočiš

3.

Književno

Zlatko Krilić

Hrvoje Kovačević

4.

Likovno

Petar Barišić

Zoltan Novak

5.

Scensko

Dalibor Kolar

Eduard Tomičić

 

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora izabrani su:

 

-    Zlatko Krilić, za Predsjednika HZSU-a i

                              -    Tatjana Lacko, za zamjenicu Predsjednika HZSU-a.

 

2.       ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 

Zakon je  objavljen u « Narodnim novinama » br. 150/02., a primjenjuje se od 01. siječnja 2003. godine:

 

1.       U odnosu na dosadašnji Zakon, osnovni osobni odbitak sa 1.250,00 kn povećan je na 1.500,00 kn, a faktori osobnih odbitaka su neznatno umanjeni ( prvo dijete sa 0,50 na 0,40  itd. ).

2.       Prethodnim Zakonom poreznim obveznicima sva darovanja dana u naravi ili novcu poreznim obveznicima su bili priznati kao osobni izdatak. Novim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, poreznim obveznicima sva darovanja dana u naravi ili novcu priznaju se kao osobni odbitak do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini  podnesena godišnja porezna prijava. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja – samostalnog umjetnika.

Napomena:

Samostalni umjetnici mogu biti darovatelji svojih autorskih djela, što pri podnošenju godišnje prijave poreza mogu navesti kao osobni odbitak ( uz prethodnu financijsku procjenu ). 

3.       Od 01. siječnja 2003. godine, porez na dohodak se plaća po stopama:

 

- do 3.000,00 kn bruto                                                                                                                              15,00 %

- od 3.000,00 - 6.750,00 kn                                                                 25,00 %

- od 6.750,00 kn - 21.000,00 kn                    35,00 %

- iznad 21.000,00 kn                                     45,00 % . 

            

               Prethodnim Zakonom nije bilo stope od       45,00 %.

 

 

36. INTERNET STRANICE HZSU-a

 

Planom proširenja informatičkog sustava HZSU-a, predviđeno je da u drugoj fazi proširenja unesemo web stranice i e-mail adrese samostalnih umjetnika koji ih posjeduju.

Ako nam još uvijek niste dostavili Vašu e-mail adresu ili web stranicu, molimo Vas da nam iste dostavite, kako bi upotpunili Vaše podatke. Do sada smo izvršili unos dostavljenih svih e-mail adresa i web stranica. Ukoliko u međuvremenu promijenite e-mail adresu ili web stranicu, molimo Vas da nam odmah javite.